Azure webinar: Hội thảo trực tuyến “Phát hiện gene có số bản sao thấp với Azure Cielo™”

Azure webinar: Hội thảo trực tuyến “Phát hiện gene có số bản sao thấp với Azure Cielo™”

Hệ thống Azure Cielo Real-Time PCR: Thiết kế bởi nhà khoa học dành cho các nhà khoa học.

Real-time PCR(qPCR) là một công nghệ có giá trị lớn trong nghiên cứu gene/sinh học phân tử  cũng như chẩn đoán. Tuy đã được ứng dụng rộng rãi, các nhà nghiên cứu vẫn liên tục gặp khó khăn trong việc phát hiện gene có số bản sao rất thấp trong mẫu. Webinar này hỗ trợ cung cấp cơ sở nền tảng về tầm quan trọng của độ nhạy thiết bị, để tạo ra dữ liệu chính xác và có độ tái lặp cao. Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào việc phát hiện các gene telomeric có số bản sao thấp với hệ thống Real-time PCR Azure Cielo™.

Đặc biệt khi các khách mời đăng ký và tham gia trả lời các câu hỏi sau buổi hội thảo trực tuyến sẽ có cơ hội nhận các phần quà.

Thời gian: 20 tháng 4, 2022 (Thứ Tư, 2:00PM)

Vui lòng đăng ký bên dưới.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Bui Thi My Duyen – myduyen@its-vn.com

Nguyen Pham Ngoc Thieu – mailto:ngocthieu@its-vn.com

Chia sẻ